Kultura Roudnice Výlet na Říp

Říp. o.p.s. | Husovo náměstí 58 | 413 01 Roudnice nad Labem

Letní Roudnice 2019 až 2021

Projekt kulturního léta v Roudnici nad Labem vznikl s cílem ještě více využít areál lobkowiczkého zámku uprostřed města. Nevyužitou zónou byl prostor „u bazénu“, který je od samotného centra města oddělen zástavbou kláštera a zámku a disponuje základním vybavením a technickým zázemím. Projekt navazuje na Živé nádvoří 2018, které ovšem nebylo vhodné pro široké spektrum akcí. Někdejší Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem a Říp, o.p.s., které za samotnou realizací stojí, se pro rok 2019 rozhodly na přesunu akcí k „bazénu“, na tzv. letní scénu.

Na začátku letní sezóny 2019 vzešel z občanské inciativy reprezentované facebookovou skupinou Spolek pro obnovu roudnického letního kina zájem o venkovní promítání filmů. Po dohodě s městskou organizací Říp, o.p.s., která fakticky realizuje akce v areálu roudnického lobkowiczkého zámku, probíhají v letošním roce projekce kina v prostorách letní scény.

Další akce, které probíhají na letní scéně, jsou série koncertů. A to konkrétně minifestivaly Roudfest 1 a Roudfest Revival. V srpnu 2019 mohli nejen Roudničáci vyrazit na promítání kinematografu bratří Čadíků. Pro velký zájem o letní kino bylo v roce 2020 provozováno již přímo o.p.s. po celou sezónu a i přes opatření covid-19 byl o akce zájem.

V roce 2020 se navíc podařilo přesídlit do areálu Letní Roudnice festival rockový Altros, původně z Lovosic, který tak na začátku července oslavil důstoně třemi dny produkce svých 20 let existence. I další dekáda rockové hudby bude pokračovat v zámeckém areálu.

Pro rok 2021 je navíc počítáno s větším počtem venkovních akcí, jelikož lze očekávat trvají omezení akcí v souvislosti s covid-19 a je třeba návštěvnost rozprostřít a preferovat venkovní prostředí.

Od roku 2022 je předpoklad přesunu části aktivit do připravovaného letního amfiteátru u Kulturního domu Říp.

V rámci celkového záměru využít zámecký areál probíhají další akce, které vyžadují i samotné vnitřní prostory zámku (košt, vinobraní, divadelní festival, ZUŠ open apod.).

Nabídku akcí včetně předprodeje vstupenek najdete na https://www.kulturaroudnice.cz/kategorie/letnir.

Soubor opatření k odstranění sezónnosti – realizace 2019–2021 (Roudnice nad Labem atraktivní turistické centrum Podřipska po celý rok)

 • po skončení turistické sezóny v říjnu je návštěvnost města Roudnice nad Labem mizivá, tento stav každý rok trvá zhruba do konce března,
 • cílem koncepce Říp, o.p.s. je odstranění sezónnosti města Roudnice nad Labem jako turistického cíle,
 • chceme zaujmout návštěvníka celý den, aby výlet koncipoval bez další cílové destinace,
 • nabídku pro přelomovou zimu 2018/2019 jsme rozšířili o prohlídky na zámku a na věži Hláska a pokračujeme tak dále,
 • byla podána žádost o investiční dotaci na MMRČR a NPPCRR a dotace v roce 2019 získána, v roce 2020 – 2021 probíhá realizace.

Expozice Sportu, průmyslu a obchodu na Podřipsku v objektu pivovaru – zpřístupnění 2021

První podlaží je kompletně věnováno průřezu historií obchodu na Podřipsku. U vstupu je rohová část věnována první zemědělské činnosti v oblasti. Již v pravěku se zde usadili lidé a pěstovali obilí a jiné produkty. Ve středověku se pak Roudnice nad Labem stala centrem obilnářské oblasti, především díky stavbě roudnického mostu. Další část expozice bude věnována cechům a řemeslníkům, následovat bude historie kamenných krámů a obchodů v Roudnici. Na centrálním místě bude zbudována replika interiéru pivnice U Chmelového věnce. Zde bychom rádi prezentovali regionální výrobky, na objednávku vyráběné původní roudnické pivo, tak zvaná roudnická sedmička. Jižní trakt křídla bude věnován historii a rozvoji průmyslu na Podřipsku, především velkým průmyslníkům Bächerovi a Pracnerovi a jejich vlivu na rozvoj zemědělství v celé Československé republice. Expozice bude rozšířena o významnou součást místní aktivity a to vinařské činnosti v regionu od středověku do současnosti. Také část expozice bude věnována místnímu pivovarnictví. Součást expozice bude projekční plátno, kde budou uveřejněny historické záběry z Roudnice nad Labem.

Ve druhém podlaží expozice bude historie podřipského sportu. V Roudnici nad Labem se konalo první fotbalové utkání na českém území. Také je zde jeden z nejstarších veslařských klubů. U vstupu do expozice bude část, která bude věnována letectví a leteckému sportu, další aktivity budou v podobě historie cyklistiky. Mezi částí věnované fotbalu a částí věnované cyklistice, bude expozice věnovaná boxu, který měl v Roudnici nad Labem ve 20. letech 20. století významný klub. Významná část sportovní expozice bude věnována Sokolům a jejich činnosti. Naproti v jižním traktu bude instalována expozice míčových sportů a vedle bude instalace vodních sportů.

Zásadním prvkem celé expozice bude interaktivita, kde si především děti budou moci vyzkoušet různé druhy sportů, ovšem s nádechem historického pozadí.

Cílem projektu je zrekonstruovat a zpřístupnit část objektu ského pivovaru. V těchto prostorách pak vytvořit stálé expozice kulturně-historických, zemědělských, sportovních a průmyslných zajímavostí v regionu. Vznik těchto expozic, včetně odpovídajících služeb a zázemí, má za cíl přilákat do Roudnice nad Labem nové návštěvníky, prodloužit pobyt stávajícím a především rozšířit nabídku turistických produktů mimo hlavní sezonu. Přínosem této investice bude trvale udržitelný rozvoj v oblasti cestovního ruchu a prohloubení povědomí o regionu a jeho zajímavostech.

Partneři projektu:

Cíle projektu

 • celkově zdůraznit historickou hodnotu a důležitost objektu pro Roudnici nad Labem,
 • záměrem Říp, o.p.s. je expozici provozovat celoročně,
 • objekt zahrnout do prohlídkového okruhu městem,
 • vstupenky k zakoupení a začátek prohlídky v Informačním a dopravním centru Podřipska,
 • v současné době problém se zabezpečením objektu proti vandalům / nutné záchranné bezpečnostní zajištění,
 • náročné pro exponáty-velké výkyvy vlhkosti a teploty,
 • prostor v blízkosti nádraží-otřesy, tudíž nemožnost vzácných náchylných exponátů,
 • prostory rozlohou velké, potřeba „zaplnit“ citlivě,
 • expozici přizpůsobit členitosti kleneb, přizpůsobit osvětlení prostoru – speciální přenosné osvětlení,
 • téma expozic „Sport na Podřipsku“ a „Zemědělství a průmysl na Podřipsku“,
 • instalace audiovizuální techniky pro tematické promítání,
 • prostor vhodný pro další tematické využití,
 • celoročně umístit venkovní sociální zařízení
 • prostor není bezbariérový.

Prohlídky na lobkowiczkém zámku

 • prohlídky na zámku jsou koncipovány do jediného okruhu,
 • okruh prochází od nejstarších základů románského hradu až po prostory barokní kaple,
 • v rámci prohlídky je návštěvníkům přiblížena historie města, roudnických památek – Hlásky, chrámu Narození Panny Marie, roudnických mostů (všechny památky jsou vidět právě od vchodu na prohlídku u vstupu k hradu),
 • historie hradu a zámku je pak zpříjemněna při ochutnávce roudnických lobkowiczkých vín v prostorách „hladomorny“ – během ní dojde i na historii vinařství,
 • prohlídka byla v roce 2020 o panely k historii z pohledu rodiny Lobkowiczů a v roce 2021 je dále rozšiřována o výstavu hudby na zámku a výstavu Vojenské hudební školy,
 • prohlídky probíhají z Informačního a dopravního centra Podřipska.

Hudba na lobkowiczkém zámku a Vojenská hudební škola a konzervatoř

 • první část výstavy se věnuje rodině Lobkowiczů,
 • smyslem této části je přiblížit rod Lobkowiczů přes jejich zájem o hudbu,
 • od jejích počátků po nejslavnější hudební období za dob Josefa Františka Maxmiliána,
 • a to nejen v rovině, ve které zpívali, hráli na různé hudební nástroje, případně skládali vlastní hudbu, ale i v případě jejich mecenášství takových hudebníků jako Beethovena, Mozarta či Haydna,
 • jejichž díla i dalších autorů mají dodnes ve své knihovně (čítá kolem 5000 hudebních děl z 60 tisíc svazků) původně uložené na roudnickém zámku,
 • druhá část se věnuje především Vojenské hudební škole Víta Nejedlého, která v Roudnici nad Labem našla svoje poslední útočiště a sídlila zde dlouhých 50 let,
 • obě části pak budou prezentovány formou panelů a rozšiřují stálý prohlídkový okruh,
 • panely vzniknou jak nové, tak budou použity panely z výstavy, která vznikla jako připomínka hudby v armádě, především tedy Vojenských hudeb, ke kterým od roku 1923 nedomyslitelně patří právě i vojenská hudební škola.

Výstava vzniká za přispění:

Podřipské muzeum – přestěhování expozice na zámek – v přípravě

V rámci řešení „Soubor opatření k odstranění sezónnosti“ je plánováno přesunutí expozic Podřipského muzea do budovy zámku čp. 1 s těmito expozicemi a jejich úpravou:

1. část – Prehistorie a protohistorie Podřipska

Do této části expozice by byly průběžně zařazeny kromě stávajících exponátů i nejnovější nálezy, které muzeum učinilo díky své výzkumné aktivitě od roku 2003 do současnosti. Součástí by byly také bohaté fondy, týkající se nejstarších dějin Podřipska, které muzeum vlastní, avšak díky nedostatku prostoru v dosavadních prostorách je nelze vystavit. Příkladem jsou např. nálezy z významného pohřebiště Lužické kultury mladší doby bronzové v Chodounech.

2. část – Středověk Roudnice n. L.

Pro tento oddíl se počítá s dosavadními exponáty obsaženými v současné expozici. Kromě toho chceme zahrnout do zámecké expozice i řadu interaktivních expozičních prostředků s digitálními informacemi o skvostech roudnické středověké architektury, jako např. o románském hradu, gotickém mostu či kostelu Narození p. Marie. U hradu a mostu disponujeme rovněž digitálními 3D modely uvedených staveb, které hodláme v prostorách využít. Do expozice bychom rádi zahrnuli i faktické relikty roudnického mostu, jako např. základové roštové trámy či klenební bloky, kterými muzeum ve své sbírce disponuje. Součástí středověké expozice bude samozřejmě obrazová dokumentace vztahující se k významným biskupům, jímž náležel hrad, stejně jako k významným členům aristokracie, která ve středověku v Roudnici působila.

3. část – Novověk Roudnice nad Labem až současnost

V této části bude kladen důraz na působení rodu Lobkowiczů na Roudnici od roku 1603 do současnosti. Kromě portrétů nejvýznačnějších členů rodu se počítá i s expozicí věnovanou nejvýznamnějším stavitelským počinům tohoto rodu včetně samotného zámku. Součástí expozice budou rovněž aktivity občanské, jako např. prezentace nejvýznamnějších společenských roudnických spolků, nejvýznamnějších roudnických průmyslových podniků a dalších aktivit spojených zejména s veřejným životem.

4. část – Zámecký antický kabinet

Podřipské muzeum má ve své správě antickou sbírku, náležící pražskému Uměleckoprůmyslovému muzeu, se kterým spolupracuje na jejím badatelském využití i ohledně nejrůznějšího využití pro vzdělávání veřejnosti v dané oblasti. Sbírku, která sestává z řeckých a etruských malovaných váz, řecké helénistické terakoty, drobných zlomků řecké skulptury či římských olejových lamp bychom rádi kompletně vystavili a tím vytvořili jakýsi antický zámecký kabinet.

Podobné kabinety byly zcela běžnou součástí řady zámeckých interiérů v celých Čechách i na Moravě, neboť to byla právě aristokracie, kdo stál za akvizicemi antických památek či za jejím začleňováním do zámeckých interiérů. To je příklad i sbírky Uměleckoprůmyslového muzea, jejíž velká část pochází ze sbírky rodu Metternichů na zámku Kynžvart, apod.

5. část – Dočasné expozice

V zámecké expozici se počítá s komentovanými prohlídkami na nejrůznější témata, stejně jako s dočasnými výstavami. Rovněž počítáme s odbornými přednáškami pro veřejnost na nejrůznější témata.

Věž Hláska – úpravy v rámci řešení „Soubor opatření k odstranění sezónnosti“ – zpřístupněno 2019, další rozšíření proběhne 2021

Jediný dochovaný pozůstatek opevnění nejstarší části města.

 • záměrem je tuto věž pro veřejnost provozovat celoročně,
 • vybudování automatického vrátníku u vchodu do věže (úspora mezd),
 • interiéry (v současné době pouze informativní tabule) přiblížit dnešnímu návštěvníkovi, který hledá interaktivní výstavu, vhodnou pro všechny věkové skupiny,
 • přiložené návrhy zpracovány ve spolupráci s výtvarnicí Kateřinou Hejdovou, vše bude vyrábět autorka projektu, tedy úzká spolupráce a možné aktuální změny při realizaci dle aktuálních nápadů a nových postřehů,
 • využití dolní místnosti vpravo (prodej suvenýrů, možnost sezónních malých výstav),
 • v dlouhodobém výhledu propojení Informačního a dopravního centra Podřipska přes nově vybudované schody,
 • prostor není bezbariérový,
 • dokončeno 2019, další rozšíření proběhne v roce 2021 v rámci rozšíření turistického okruhu po městě.

Alej k Řípu – pro dokončení se čeká se na vhodný dotační titul (2022)

 • příprava projektu a dotační žádosti na vybudování stezky pro pěší a cyklisty v úseku Na Krásných Horách a do Vesců,
 • v roce 2018 vyznačeno jako CT 3102 (Roudnice nad Labem – Říp) a modrá trasa KČT (2010).
 • Informační tabule realizovány 2019

Cyklotrasa směr Doksany (tzv. Doksanská cesta) pro dokončení se čeká se na vhodný dotační titul (2022) a stanovení koridoru VRT

 • příprava projektu a dotační žádosti na vybudování stezky pro pěší a cyklisty v k. ú. Roudnice nad Labem od ulice Terezínská v trase historické polní cesty do Doksan s napojením na stávající úsek,
 • budoucí navázání na cyklostezku Ohře s označením CT 6A.

Úprava hory Říp a okolí

 • průběžná realizace, plány na rok 2020–2022 a dále ve schvalování s majiteli, nájemci, dobrovolným svazkem obcí.

3 K Platforma pro území lokálního DMO Podřipsko

3 K Platforma pro území lokálního DMO Podřipsko je složena z aktivit:

 1. Marketingová skupina
 2. Zpětná vazba od návštěvníků Podřipska

Veškeré informace v dokumentu 3 K Platforma 2022.pdf.

 • Pronájem prostor pro vaše akce
 • Výlepové plochy v Roudnici n. L.
 • Pořádání kulturních akcí
 • Propagace a rozvoj cestovního ruchu
 • Informační a dopravní centrum Podřipska